okt. 2011: Reactie op memo wethouders Gouda.

 

Gouda, 28 augustus 2011

 

Aan: de leden van de gemeenteraad van Gouda in afschrift aan: de wethouders Kastelein en Ruwhof

Onderwerp: Memo wethouders: Amendement zuidelijk stationsgebied.

 

Geachte leden van de gemeenteraad,

 

Eerder op 13 mei jongstleden hebben wij u geschreven met betrekking tot de ingrijpende gevolgen voor het fietsverkeer bij de ontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied. Kortgeleden is er een memo van de wethouders naar aanleiding van het amendement van de gemeenteraad met betrekking tot het zuidelijke stationsgebied naar u gestuurd. Gezien onze belangen in deze willen wij u ook hier onze reactie op geven.

In het ongedateerde Memo van Wendy Ruwhof en Marco Kastelein aan de leden van de gemeenteraad wordt gerefereerd aan een gesprek met mevrouw Talens van CROW. Volgens de tekst van dat memo zijn er in dat gesprek twee zaken aan de orde geweest met betrekking tot de fietsproblematiek rond de spoortunnel, te weten de breedte van het door de wethouder beoogde tweerichting fietspad en de in- en uitritten van dat fietspad bij de spoortunnel.

In dit memo staat o.a. de zin ‘Zij (mevrouw Talens) constateert dat de beschikbare breedte voor het tweerichtingen fietspad met veel fietsers wel minimaal is, waarbij het evenwel om een relatief kort stuk gaat’. Tevens heeft zij aangegeven dat het belangrijk is de aansluitingen aan weerszijden van de tunnel zorgvuldig vorm te geven. Over andere zaken heeft mevrouw Talens blijkens dit memo geen uitspraak gedaan.

Wat waren deze andere zaken met betrekking tot de westelijk spoortunnel?:

* Van de breedte van de westelijke tunnelbuis (4,50 m.) resteert 3,20 meter voor het tweerichtingen fietspad wanneer er rekening wordt gehouden met aan weerszijden een schrikstrook van 0,65 meter, dit omdat het hier om de harde zijwanden van de tunnel gaat.

* Door de verkeersregelingen op zowel Plesmanplein als Kleiwegplein is de kans groot dat een bulk aan fietsers van allerlei pluimage, al inhalend, van beide richtingen tegelijk in de tunnel aankomen.

* Er dient rekening te worden gehouden met hoge snelheden van de fietsers tengevolge van de neerwaartse helling in de tunnel. Dit is ook van belang gezien de plotselinge versmalling en de relatieve duisternis in de tunnel.

* De fietsroute door de tunnel is een van de belangrijkste hoofdroutes voor fietsers in Gouda. Bij de vormgeving daarvan moet – naast de grote aantallen fietsers die van deze route gebruikmaken – ook rekening gehouden worden met een steeds groter wordende differentiatie in transportmiddelen, moederfietsen, bakfietsen, fietskarren en dergelijke.

* Het is onduidelijk welke in de memo genoemde brommers uit de fietstunnel geweerd zullen worden. Het is bekend dat andere van een hulpmotor voorziene voertuigen zoals scooters (25 km. max), ook door de breedte, zeer hinderlijk kunnen zijn.

Wij zijn en blijven van mening dat deze problemen niet opgelost kunnen worden in de huidige situatie, en ook niet met de voorliggende plannen voor het zuidelijk stationsgebied. Buiten de hierboven genoemde problemen met betrekking tot tweerichting fietsverkeer in de westelijke buis van de tunnel is de afwikkeling van het totale fietsverkeer in de hele stationsomgeving een grote zorg.

Wij willen graag verder meedenken over mogelijke oplossingen. Om er één hier te noemen: voor de spoortunnel zou in de huidige situatie een van de betere oplossingen kunnen zijn: de fietsers in het midden en de auto’s door de zijtunnels. Dat betekent mogelijk wel een beperking in de hoogte, waardoor niet alle autoverkeer meer door de tunnel kan. De nieuw parkeergarage in het zuidelijke stationsgebied kan dan wel goed bereikbaar worden, ook zonder dat de van Hofwegensingel daartoe nodig is.

Wij zouden met u hierover graag nog nader van gedachten willen wisselen.

Met vriendelijke groet,

namens de fietserbond Gouda/Midden-Holland,

(J.A. de Hoog)