mei 2011: Fietsveiligheid zuidelijke stationsgebied.

aan: Laura Werger

betreft: borgen fietsveiligheid in de plannen voor het zuidelijke stationsgebied

Mevrouw Werger,
de gemeente heeft het voornemen om de komende jaren een ingrijpende reconstructie van het zuidelijk stationsgebied te realiseren. Deze reconstructie heeft drastische gevolgen voor het fietsverkeer, met name in het traject Plesmanplein – Spoorstraat – Kleiwegplein, en het traject Noothoven van Goorstraat – Stationsplein.

De voorliggende plannen zorgen voor een verslechtering van de veiligheid en de doorstroming op deze hoofdfietsroutes.
Voor de route Plesmanplein – Kleiwegplein betekent dit dat volgens deze plannen de fietsers tezamen met snorfietsers (en wellicht ook bromfietsers en ander langzaam verkeer) in twee richtingen door de westelijke tunnelbuis zullen moeten rijden. Het is goed zich te realiseren dat het vervangen van twee eenrichtingsfietspaden van elk 2,9 meter door een tweerichtingenfietspad van ongeveer 4 meter, een aanzienlijke verslechtering van de veiligheid van fietsers betekent. Bij een dergelijk smal fietspad zijn frontale, en soms fatale, botsingen tijdens het spitsuur niet meer denkbeeldig 1).

Bovendien voldoet een dergelijke oplossing niet aan de CROW-normen. De 4 meter in de CROW-ontwerpwijzer zijn gedacht voor een tweerichtingenfietspad waarbij hoogstens 200-300 fietsers per uur passeren. In deze ontwerpwijzer is te lezen, dat een eenrichtingsfietspad alleen al 4 meter breed moet zijn, als er meer dan 375 fietsen en snorfietsen per uur passeren 2). In de huidige situatie, met twee eenrichtingsfietspaden van elk ongeveer 2,9 meter breed, voldoen de fietstunnels dus al niet aan de CROW-normen. Een verslechtering van twee eenrichtingsfietspaden – tezamen bijna 6 meter breed – naar een tweerichtingenfietspad van 4 tot 4,5 meter is daarmee niet bespreekbaar voor de fietsersbond.

Gezien de massaliteit van de fietsers die dagelijks van deze route gebruik maken lijkt het ons zaak om de afwikkeling van het fietsverkeer als prioriteit te stellen in de plannen, en niet als sluitpost. Op het Plesmanplein en het Kleiwegplein ontstaan door de voorstellen onoverzichtelijke (en dus gevaarlijke) situaties voor langzaam verkeer. Voor wat betreft de doorstroming zouden wij graag geborgd zien dat fietsers op deze hoofdfietsroute – conform het gemeentelijk beleid tot nu toe – voorrang krijgen op al het andere verkeer.

Voor het traject Noothoven van Goorstraat – stationsplein – waarover twee hoofdfietsroutes lopen – ontstaan door de plannen conflictpunten tussen het (parkerende) autoverkeer en het (doorgaande) fietsverkeer. Omdat het hier ook om drukbereden hoofdfietsroutes gaat zal het fietsverkeer dus ook hier voorrang op het andere verkeer moeten behouden. Tevens zouden wij er de voorkeur aan geven de plannen zo aan te passen dat er een fietsroute vanaf de spoorbrug zo dicht mogelijk langs het spoor naar het stationsplein gerealiseerd wordt (naast natuurlijk ook de mogelijkheid om met de fiets vanaf de Spoorbrug richting binnenstad te rijden). Wij zijn vervolgens van mening dat er bij de realisering van de van Hofwegensingel deze vergezeld dient te gaan van een fietsroute.

Wij zouden graag met u en de andere leden van de VVD-fractie hierover van gedachten willen wisselen.

Met vriendelijke groet, namens de fietsersbond afdeling Gouda-Midden Holland,

1) bijvoorbeeld bij een botsing tussen gewone fietser en snorfietser waarbij botssnelheden van 50 km per uur of meer kunnen optreden
2) bijlage: excerpt uit:ontwerpwijzer fietsverkeer (CROW, 2006) met betrekking tot breedte fietspaden