apr. 2007: Mobiliteitsplan Gouda 2007-2020

Tot op heden beschikt de gemeente Gouda niet over een beschreven en vastgesteld samenhangend verkeer- en vervoerbeleidsplan. In het Stadsplan uit 1995 werd reeds een beeld geschetst hoe het Goudse wegennet er op termijn uit moet komen te zien, maar het plan bevat slechts een beknopte beschrijving van het verkeer- en vervoerbeleid. Hoewel er op enkele deelgebieden verkeer- en vervoerbeleid is geformuleerd, ontbreekt een overkoepelend verkeersbeleidsplan op hoofdlijnen. Hierdoor is het niet duidelijk langs welke lijn deelplannen en uitvoeringsplannen op het gebied van verkeer en vervoer ontwikkeld moeten worden. Ook worden discussies over concrete maatregelen soms meerdere malen gevoerd, omdat het toetsingskader voor deze maatregelen ontbreekt. Door diverse ontwikkelingen zoals de bouw van Westergouwe, de revitalisering Goudse Poort en de ontwikkeling van de Spoorzone neemt het aantal voorzieningen en woningen en daarmee het aantal verplaatsingen in, van en naar Gouda toe.

pdf ⋅ 18 MB

Mobiliteitsplan 2007

Download