okt. 2011: Onduidelijk advies zuidelijk stationsgebied.

 

Amendement verkeer
De verkeerssituatie vormt een cruciaal vraagstuk in het plan voor het Zuidelijk Stationsgebied. Het Masterplan gaat voor het verkeer dat uit het noorden komt uit van een entree naar de parkeergarage via de oostbuis van de Spoorstraattunnel. In de oostbuis ligt tevens het voetpad. Daarnaast is er een entree via de nieuwe Burgemeester van Hofwegensingel. Deze vormt tevens de enige uitgang. De fietsers rijden in twee richtingen door de westbuis.

Bij de raadsbehandeling is volgend amendement ingediend.
“de raad ontvangt uiterlijk juni 2011 een ambtelijk verkeerskundig advies, In dat advies is ingegaan op de gevolgen van het toelaten van fietsverkeer in twee richtingen in de westelijke fietstunnelbuis, het voetpad in de oostelijke buis en op de te treffen maatregelen, gehoord de CROW. Dit advies vormt na te zijn voorgelegd aan de raad, een leidend referentiekader in de verdere planvorming”.

Geen eenduidig ambtelijk en extern advies
Naar aanleiding hiervan is verder gesproken met de CROW, de politie (adviseur op het gebied van de verkeersveiligheid), fietsersbond en met de verkeerskundig ambtenaren van de gemeente. Daar waar het tweezijdige fietspad nog acceptabel is, maakt nieuwe informatie helder dat de voetgangers in de tunnel de opgave voor een goede ontsluiting naar de parkeergarage problematisch maken.
Conclusie hiervan is dat er geen eenduidig advies mogelijk is. Het CROW en Goudappel Coffeng (het bureau dat Multi Vastgoed adviseert) zien mogelijkheden voor verkeerskundige aanpassingen in de oost- en westbuis, maar de politie, de fietsersbond en de verkeerskundigen vinden de voorgestelde oplossingen in combinatie met het kruisen van fietsers over het Kleiwegplein richting westbuis, uiteindelijk onvoldoende veilig.

Alternatief noordelijke ontsluiting
Bij de besprekingen zijn opnieuw meerdere alternatieven naar voren gekomen. Er blijft voor Multi Vastgoed en de gemeente echter maar één nieuwe variant over die verkeerskundig veilig is en die tevens de goede bereikbaarheid van de parkeergarage waarborgt die met name ook in de huidige marktomstandigheden vereist is. In deze variant wordt geanticipeerd op een toekomstige verbreding van de spoorstraattunnel en kunnen de fietsers en voetgangers de huidige verbindingen blijven gebruiken. De auto’s vanuit het noorden met bestemming parkeergarage rijden over de westelijke strook van de middenbuis en slaan rechtsaf via een onderdoorgang onder het westelijke fietspad en voetpad de garage in.
Dit alternatief kan echter vanwege een tekort aan dekking (nog) niet worden uitgevoerd. De afgelopen tijd is in nauwe samenwerking met Multi Vastgoed actief gezocht naar aanvullende middelen. Met de provincie en stadsregio’s is veel overleg gevoerd. Gouda heeft tevens een aanvraag gedaan voor de subsidie Beter Benutten. De komende maanden wordt over de mogelijke dekking helderheid verwacht. Daarna kan ook het Afsprakenkader tussen Multi Vastgoed en de gemeente, waar de noordelijke entree een onderdeel van is, worden getekend. Multi Vastgoed gebruikt de komende tijd goed om het plan waar mogelijk te optimaliseren, anticiperend op de nieuwe entree en rekening houdend met de huidige marktomstandigheden.
Zo gauw wij meer informatie hebben en er duidelijkheid ontstaat komen wij terug naar de gemeenteraad