juni 2017: Voorstellen van de Fietsersbond voor het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Binnen de programma’s van de politieke partijen in Gouda speelt een toekomstvisie voor de komende jaren een grote rol: het programma wordt niet gemaakt voor de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, maar voor de jaren daarna: wat zijn de autonome ontwikkelingen, wat is het vigerende landelijk beleid en wat zijn de mogelijkheden in de komende jaren.
Gezien de compactheid van Gouda zal de fiets daar een belangrijke rol in moeten spelen. De fiets is bij uitstek het vervoersmiddel om de binnenstad te bereiken en bereikbaar te houden. Maar ook voor andere beleidsterreinen is de fiets belangrijk:
Naast het verkeersbeleid speelt de fiets ook een belangrijke rol bij het klimaatbeleid, de actieplannen voor betere luchtkwaliteit, het terugdringen van verkeerslawaai in woonwijken en de omgeving van scholen en maatregelen tegen bewegingsarmoede en overgewicht. Ook bij ruimtelijke plannen is er een belangrijke rol voor de fiets weggelegd.
Bij iedere integrale omgevingsvisie zal dus de fiets en het stimuleren van het fietsgebruik een van de belangrijkste elementen moeten zijn.
Dit betekent dat de gemeente waar mogelijk moet inzetten op de groei van het fietsgebruik en de belemmeringen daarvoor weg moet nemen. Hierbij hoort dan ook vanzelfsprekend een eigen budget voor fietsbeleid binnen de begroting, het formuleren van concrete doelen en het monitoren en verantwoorden (naar de gemeenteraad toe) van zowel de inhoudelijke resultaten als de financiële3. Dit betekent dat bij alle ruimtelijke voorstellen onlosmakelijk een fietsparagraaf zal moeten worden toegevoegd.

pdf ⋅ 125 KB

voorstellen FB voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Download