maart 2017: Inspraakreactie fietsersbond Mobiliteitsplan Gouda

In algemene zin ondersteunt de Fietsersbond het fietsbeleid dat in het Mobiliteitsplan tot uitdrukking komt, in het bijzonder de invoering van 30 km/h maximum snelheid op doorstroomroutes voor het fietsverkeer. 30 km/h straten met een fietsvriendelijke inrichting zijn een belangrijke voorwaarde voor fietsveiligheid en om – met behoud van fietsveiligheid – de mobiliteitsverschuiving van auto- naar fietsgebruik te realiseren die het Mobiliteitsplan voorstaat.

Inspraakreactie Mobiliteitsplan
15 maart 2017

1. Fietsveiligheid

In het voorbereidingstraject van het Mobiliteitsplan heeft de Fietsersbond op verschillende wijzen aandacht gevraagd voor de fietsveiligheid in Gouda. Momenteel werken we één en ander uit in een Verbeterplan Fietsveiligheid. Voor de inspraak op het Mobiliteitsplan gaat het gedetailleerd uitwerken van fietsveiligheid wellicht te ver, de Fietsersbond Gouda zal het Verbeterplan Fietsveiligheid daarom apart aanbieden. Het is dan een input voor uitwerkingen van de Mobiliteitsagenda op het aspect veiligheid (V).

In algemene zin ondersteunt de Fietsersbond het fietsbeleid dat in het Mobiliteitsplan tot uitdrukking komt, in het bijzonder de invoering van 30 km/h maximum snelheid op doorstroomroutes voor het fietsverkeer. 30 km/h straten met een fietsvriendelijke inrichting zijn een belangrijke voorwaarde voor fietsveiligheid en om – met behoud van fietsveiligheid – de mobiliteitsverschuiving van auto- naar fietsgebruik te realiseren die het Mobiliteitsplan voorstaat.

Wij vinden dat er wel een stap verder kan worden gemaakt door het 30 km/h principe consequent in te voeren op doorstroomroutes voor fietsers. Een aantal stadsstraten die nu als 50km/h staan aangegeven kunnen heel goed op dezelfde wijze worden ingericht als de 30 km/h straten waar ze op aansluiten. Behalve aan de fietsveiligheid en oversteekbaarheid ter plekke draagt dit bij aan consistentie in verkeersbeeld en wegbeleving in Gouda, een belangrijk aspect voor veilig verkeersgedrag van alle weggebruikers. In aanvulling op het kaartje op blz. 18 vinden wij een 30 km/h inrichting eveneens nodig voor:

 • Stukje Kon. Wilhelminaweg tot Industriestraat (consistent met Kon. Wilhelminaweg-Wachtelstraat)
 • Stukje Sportlaan tussen Joubertstraat en Haastrechtsebrug (consistent met Joubertstraat)
 • Thorbeckelaan-Van Hoogendorpplein (consistent met Statensingel)
 • Stukje Bleulandweg tussen Van Hoogendorpplein en Büchnerweg (consistent met Statensingel)
 • Stukje Ridder van Catsweg tussen de van Reenensingel en Winkelcentrum Bloemendaal (consistent met aansluitende 30 km/h wijkstraten).
 • Met een fietsvriendelijke 30 km/h inrichting kunnen krappe fietspaden zoals op de Ridder van Catsweg worden vervangen door in beleving en gebruik veel ruimere ‘gelijkvloerse’ fietsstroken. De huidige verhoogde fietspaden zijn te smal, het is gevaarlijk om bijvoorbeeld een scootmobiel te passeren. Kunnen passeren is essentieel op doorstroomroutes.

  2. Fietsmobiliteit

  Het Mobiliteitsplan streeft in Gouda naar een mobiliteitsverschuiving van gemotoriseerd verkeer naar fietsverkeer, de voorziene groei van de fietsmobiliteit zal zich manifesteren op de doorstroomroutes. Deze moeten worden ingericht voor een groeiende fietsintensiteit met behoud – en in een aantal straten verbetering – van de fietsveiligheid.
  De kaart met doorstroomroutes op blz. 21 is de onderlegger voor de groei van de fietsmobiliteit in Gouda. Deze kaart is helaas niet volledig, de volgende routes ontbreken:

 • De route vanaf het winkelcentrum Bloemendaal over de Ridder van Catsweg-Hugo de Vrieslaan-Groenhovenweg-de Groene Zoom-fietstunnel Goudse Poort-Waddinxveensepad naar de Coenecoopbrug
 • Burg. van Reenensingel naar Breevaartbrug
 • Omloopkade-Bruggenpad-fietsoversteek Reeuwijkse Randweg
 • Thorbeckelaan-Van Hoogendorpplein
 • Bleulandweg en Büchnerweg (Groene Hart Ziekenhuis)
 • Ronsseweg-Hazepad (fietsroute station)
 • Agnietenstraat-Houtmansbrug-Schouwburglaan-Schouwburgplein-fietstunnel naar Van Henegouwenstraat
 • Burgemeester van Dijkesingel
 • Opmerkelijk is dat er op de kaart een doorstroomroute staat die niet bestaat en ook niet kan bestaan, namelijk een doorverbinding van de Plaswijkweg naar de Baarsjeskade aan de andere kant van de A12 (was het maar waar).

  De kaart op blz. 21 geeft verder nog belangrijke kruisingen van fietsdoorstroomroutes met stadsstraten en randwegen aan. Ook hier ontbreken er een aantal:

 • Kruisingen met de Thorbeckelaan. De bajonet-oversteek Johan de Wittlaan – Groen van Prinsterersingel is vergelijkbaar met de bajonet-oversteken op de Graaf Florisweg. De Thorbeckelaan dient dan ook eenzelfde 30 km/h inrichting te krijgen als voorzien voor de Graaf Florisweg
 • Aantakkingen op de Bleulandweg, met name de Ronsseweg (stationsroute) en de in/uitrit van het Groene Hart Ziekenhuis. 30 km/h en gelijkvloerse fietsstroken zijn nodig om de momenteel slechte oversteekbaarheid van dit stukje Bleulandweg te verbeteren. NB De fietsbereikbaarheid van het ziekenhuis kan sterk worden verbeterd door een 2-richting fietspad direct naar de Ridder van Catsweg. Dit ontlast de aantakking op de Bleulandweg en voorkomt tegen-de-richting-in fietsen tussen ziekenhuis en Ridder van Catsweg. Mits goed ontworpen kan dit fietspad ook de stationsroute Ronsseweg-Hazepad bedienen
 • Aantakking van de Burgemeester van Dijkesingel op de N207 (fietsontsluiting Westergouwe)
 • Het is belangrijk dat de fietsdoorstroomroutes en de kruisingen met randwegen, stadswegen en stadsstraten precies en volledig worden aangegeven. De Fietsersbond Gouda biedt aan om met haar op dagelijkse fietservaring gebaseerde terreinkennis bij te dragen aan die precisie en volledigheid en mee te denken met uitwerkingen van verbeteringen. Ook dragen wij graag bij aan een voortschrijdende Fiets Effecten Analyse als genoemd op pagina 38.

  3. Knooppunt Julianasluizen (Julianaknoop)

  Op de Julianasluizen komen alle mobiliteitsuitdagingen samen: de N207 die als randweg meer verkeer moet verwerken; het schoolverkeer uit Moordrecht; de snelfietsroute Rotterdam-Gouda en – niet te vergeten – het toenemende fietsverkeer uit Westergouwe.

  Het valt ons op dat Westergouwe in het Mobiliteitsplan eigenlijk wel een beetje wordt vergeten. Op de kaarten staat niets van de gefaseerde wijkontwikkeling en de daarin geplande wegen, fietsontsluiting van de wijk staat als ‘onderzoek ontbrekende schakel’ aangegeven terwijl het 2-richting fietspad langs de Burgemeester van Dijkesingel er al lang ligt.

  Ons inziens moet het mobiliteitsplan aangeven hoeveel fietsverkeer naar station, scholen, binnenstad etc. er in de gefaseerde ontwikkeling van Westergouwe gaat komen en wanneer de Westentree-fietsbrug er moet liggen om de Julianaknoop te ontlasten.

  Hoe dan ook, we zullen het als fietsers nog jaren met alleen de Julianaknoop moeten doen. Daarom moet er echt wat verbeteren aan de achterstelling van het fietsverkeer in de verkeersafwikkeling op de Julianaknoop. Allereerst moet er een vrijliggende fietsroute komen tussen Westergouwe en de Julianaknoop, los van de N207. Het 2-richtingsfietspad langs de Burg. Van Dijkesingel moet dan worden doorgetrokken onderlangs de N207 naar de Oost-Ringdijk en van daar met een nieuwe fietsbrug aansluiten op de bestaande onderdoorfietsbrug. In feite krijgt de onderdoorfietsbrug er dan een poot bij. Vanaf hier verdeelt de fietsdoorstroomroute van Westergouwe zich: een route over de zuid-bruggen naar de Rotterdamseweg (binnenstad, scholen)en een route over de noord-bruggen naar de Kon. Wilhelminaweg – Wachtelstaat (station, scholen) of Jacob van Lennepkade-Guldenbrug (binnenstad).

  Momenteel is het voor fietsers over de zuid-bruggen een crime om over te steken, met name op de turbo-rotonde. De route over de noord-bruggen is kruisingsvrij maar de knullige aansluiting van de onderdoorfietsbrug op de Broekweg en de blokkade van het fietspad door het contragewicht bij geopende brug maken deze doorstroomroute niet bepaald aantrekkelijk. Ons inziens moet er een integraal herontwerp komen van de hele Julianaknoop en omstreken waarin doorstroming van fietsers hetzelfde belang heeft als het gemotoriseerde verkeer en de beide gebruiksrichtingen (noord-bruggen-speelbrugpad en zuid-bruggen-Rotterdamseweg) volwaardig naast elkaar bestaan. Net als elders in Gouda moeten fietsers voorrang krijgen op de rotonde. In de ochtendspits kunnen verkeersregelaars worden ingezet om kruisend schoolverkeer en vrachtverkeer in goede banen te leiden.

  Nog even over de uitbreiding van de onderdoorfietsbrug met een poot naar de Oost-Ringdijk. Deze brug staat als ‘gewenst’ ingetekend op de routekaart van de snelfietsroute Rotterdam-Gouda. Naar verluid is er reeds provinciale financiering voor deze snelfietsroute (25%), is de rijksbijdrage verzekerd (50%) en moet er dit jaar met de uitvoering worden begonnen. Een en ander zou natuurlijk in het Mobiliteitsplan moeten staan, al was het maar vanwege synergie met de fietsontsluiting van Westergouwe.

  Kortom, het Mobiliteitsplan kent nog een aantal tekortkomingen maar zoals eerder gezegd, de Fietsersbond wil graag bijdragen aan verbetering en uitwerking.