Juni 2017: Brief aan afdelingsbesturen van de politieke partijen in Gouda

Aan de afdelingsbesturen van de politieke partijen in Gouda

De aandacht voor de fiets zit nog steeds in de lift. En in deze mail zult u lezen dat de gezamenlijke overheden samen met een groot aantal sociale partners nog flinke groeimogelijkheden voor het fietsgebruik zien. De meeste maatregelen die nodig zijn zullen op het bordje van de gemeente komen. In de gemeenteraadsprogramma’s voor de 2018-verkiezingen zal daarom een stevige fietsparagraaf nodig zijn. Vandaar dat wij u vragen om deze mail en de bijlage met de onderwerpen die volgens de fietsersbond nodig zijn voor zo’n fietsparagraaf ter beschikking te stellen aan de schrijvers van uw verkiezingsprogramma.
Het fietsgebruik in Nederland is hoog. Net zo als in andere gemeenten worden de meeste ritten met de fiets gedaan. Vooral tussen 8.00 en 9.00 uur rijden er meer fietsen dan auto’s, en dat zijn dan voornamelijk (middelbare) scholieren.
Om het fietsgebruik nog verder te stimuleren zijn de verbeteringen van de fietsvoorzieningen noodzakelijk. Dit is nodig omdat de fiets goed aansluit bij grotere maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, verduurzaming en flexibelere mobiliteit. Daarbij worden de economische voordelen van fietsen al maar relevanter, zoals een grotere bereikbaarheid, een betere gezondheid en minder milieuvervuiling voor overheden en bedrijfsleven. De steeds vaker toegepaste maatschappelijke kosten-batenanalyses geven aan dat investeren in excellente fietsinfra-structuur zeer rendabel is.
De Fietsersbond de afgelopen jaren nog min of meer alleen in de mening dat de fiets een nog grotere rol kan spelen(zie voetnoot 1). Afgelopen december heeft op initiatief van de gezamenlijke overheden een zeer brede coalitie(zie voetnoot 2) de Nationale Fietsagenda 2020 samengesteld. Daarin staan acht maatregelen die ertoe moeten leiden dat het aantal fietskilometers in de periode 2017-2027 met 20 procent groeit(zie voetnoot 3).
Een dergelijke groei lukt niet met de huidige voorzieningen. Zonder vooruitziende blik zal de groei van het fietsgebruik stranden op de grenzen die nu hier en daar al zijn bereikt. Vooral in en rondom de binnensteden moet voor de actieve mobiliteit van fietsers en voetgangers letterlijk meer ruimte worden gemaakt, want ruimte voor de fiets betekent een keuze voor kwaliteit en leefbaarheid. Voorwaarde voor die groei is dat de verkeersveiligheid voor met name jeugdige en oudere fietsers wordt verbeterd door het aanpakken van lokale knelpunten, anders gezegd: gemeenten zouden ‘8tot80-proof’ moeten zijn. De minister van I&M heeft in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid voor gemeenten veel maatregelen opgenomen om met name deze kwetsbaarste groepen beter te beschermen.
De Fietsersbond heeft voor de komende vier jaar een aantal programmapunten opgesteld. In de bijlage bij deze brief vindt u deze punten verwoord.

We hopen dat deze bijlage u voldoende handvatten biedt om een goede fietsparagraaf in uw gemeenteraadsprogramma op te nemen.
Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid vragen te beantwoorden en nadere informatie te verstrekken. U kunt daarvoor contact opnemen met ons, via de mail: [email protected] of [email protected]

Met vriendelijke groet,
namens de Fietsersbond afdeling Gouda-midden Holland,
Jaap de Hoog

1)Zie www.fietsersbond.nl/meerfiets
2)Naast de VNG, IPO en I&M: Fietsersbond, NS, ANWB, Centrum Aanpak Fietsdiefstal, Landelijk Fietsplatform, VVN, Stichting Natuur en Milieu, vervoerders, Platform 31 en marktpartijen als BOVAG, RAI, FIPAVO.
3)Zie brief hierover van minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer d.d. 16 februari 2017